Diplomhästar från 3-årstest är bättre tävlingshästar!

20 apr 2012 Nyheter, Unghäst, Sport

Av Åsa Viklund och Jan Philipsson, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet

I år är det fjortonde året som 3-årstesten genomförs. Det finns nu tillräckligt många testade hästar som haft chansen att visa vad de går för i tävling för att kunna göra en fullständig analys av sambandet mellan 3-årstest och tävling. Resultaten tyder på att bedömningen av den 3-åriga hästen ganska väl förutsäger en framtida tävlingskarriär!

Från starten 1999 till och med 2011 har 13271 hästar bedömts vid 3-årstest. Av dessa återfinns 5180 hästar i den officiella tävlingsstatistiken till och med september 2011. De genetiska analyserna visar på starka genetiska samband mellan 3-årstestets hoppbedömning och tävlingsresultat i hoppning, och mellan 3-årstestets gångartsbedömning och tävlingsresultat i dressyr. Det betyder att det med ganska stor sannolikhet går att förutspå om hästen kommer att bli en bra tävlingshäst redan vid 3-årstestet. För hopphästen har betyget för teknik och förmåga störst betydelse för tävlingskarriären medan traven är den gångart som uppvisar starkast samband med resultat i dressyrtävling. Sambanden är nästan lika starka som mellan kvalitetsbedömning och tävling.

Analyserna visar också att resultat vid både 3-årstest och kvalitetsbedömning till 25-55% beror på arvet. Det innebär att det med avel går relativt lätt att förbättra dessa egenskaper förutsatt att man använder effektiva avelsvärderingssystem och väljer de bästa djuren till avel. Ju mindre påverkad en häst är av sin miljö, t ex av träning och ryttare, och ju säkrare en bedömning kan göras, desto högre blir arvbarheten. De egenskaper som bedöms vid 3-årstest uppvisade något högre arvbarheter än motsvarande egenskaper på kvalitetsbedömning på grund av att den yngre hästen sannolikt är mindre påverkad av sin miljö.

Det genetiska sambandet mellan 3-årstest och tävling är alltså tydligt, men går det att se sambandet bland våra hästar? Vi valde att följa upp hästar som tävlingsåret 2011 var minst 8 år för att de skulle ha fått chansen att komma ut på tävlingsbanorna. Av de 7021 hästarna som bedömts på 3-årstest under åren 1999-2006 hade 2537 hästar tävlat i hoppning, 1444 hade tävlat i dressyr och 379 hästar hade tävlat i både hoppning och dressyr. I tabellerna ses att ju högre klass hästen bedömts i vid 3-årstest desto större andel av dessa har tävlat och desto större andel har placerat sig i medelsvår och svår klass. Av 966 hästar med hoppdiplom hade 62% tävlat och 8% hade placerat sig i svår klass. Detta kan jämföras med klass II-hästarna där 33% tävlat i hoppning och ungefär 1% placerat sig i svår klass. Av de som placerat sig i svår klass hade 116 hästar (72%) bedömts med Diplom eller klass I som hopptalang vid 3-årstest. Nästan en fjärdedel av hästarna med hoppdiplom som placerat sig i svår klass hade diplom även för gångarter.

Hoppklass Antal  Tävlat hoppning Placerad högst Msv klass Placerad Svår klass
Diplom 966 62% (596) 49% (475) 8% (77)
Klass I 1582 42% (665) 35% (548) 2% (39)
Klass II 2315 33% (759) 27% (615) 1% (28)
Klass III 1116 26% (288) 29% (219) 1% (12)
Klass IV 1042 22% (229) 17% (172) 0,5% (5)
Totalt 7021 50% (3537) 29% (2029) 2% (161)

I dressyr hade 35% av hästarna med gångartsdiplom tävlat och drygt 3% hade placeringar i svår klass dressyr. Motsvarande för klass II-hästarna var 17% tävlade hästar och 0,3% (8 hästar) placerade i svår klass. Totalt var det 56 av de 3-årstestbedömda hästarna som placerat sig i svår klass och av dessa hade 47 hästar (84%) bedömts med Diplom eller klass I vid 3-årstest som gångartstalang.

Dressyrklass Antal    Tävlat i dressyr Placerad högst Msv klass    Placerad Svår klass
Diplom 930 35% (324) 25% (228) 3% (32)
Klass I 1954 24% (463) 16% (313) 1% (15)
Klass II   2878 17% (502) 11% (316) 0,3% (8)
Klass III 912 12% (111) 7% (63)  0,1% (1)
Klass IV 347 13% (44) 8% (27) 0% (0)
Totalt     7021 21% (1444)   13% (947)  1% (56)

Sammanfattningsvis kan man säga att 3-årstestet är en bedömning som stämmer väl överens med ASVH:s avelsmål; att producera framgångsrika hästar i dressyr och hoppning.  Till bilden hör säkert också att de mest lovande hästarna vid 3-årstest sannolikt får de bästa ryttarna och att det kan bidra till en viss överskattning av de mest lovande hästarnas verkliga förmåga. Men vi vill ju också att talangerna ska tas till vara! 

Projektet har utförts av Inst. f. Husdjursgenetik, SLU inom det avtal som SLU och ASVH har gällande forskning, beskrivande statistik och framtagande av avelsvärden.